fbpx

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.obit-arts.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem„).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Monikę Kasolik prowadzącą działalność nierejestrowaną pod firmą OBIT – ARTS MONIKA KASOLIK.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywa się poprzez:
  • pocztę tradycyjną na adres: ul. św. Maksymiliana Kolbe 18A, 32-650 Kęty;
  • wiadomość e-mail na adres: info@obit-arts.pl;
  • telefonicznie pod numerem: +48 725 472 199;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.obit-arts.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.
 10. Serwis Internetowy jest adresowany do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Monika Kasolik prowadzący działalność nierejestrowaną pod firmą OBIT – ARTS MONIKA KASOLIK, pod adresem ul. św. Maksymiliana Kolbe 18A, 32-650 Kęty

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego (dalej również jako: ,,Przedsiębiorca”), która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Pakiet lub Pakiet Kredytów – pakiet punktów (dalej jako „Kredyty”), które Użytkownik może wymienić na Usługę polegającą na udostępnieniu narzędzia pozwalającego na konfigurację treści i wyglądu Nekrologu oraz pobranie danego wzoru Nekrologu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nabycie pakietu jest odpłatne, a jego zakres poszczególnych Pakietów wskazany jest w ich opisie prezentowanym na stronach Serwisu;

Nekrolog – grafika lub grafiki, których przykładowe wzory są prezentowane w Serwisie Internetowym. Użytkownik, w ramach Usług Serwisu może korzystać z Usługi polegającej na udostępnieniu narzędzia pozwalającego na konfigurację treści i wyglądu Nekrologu w oparciu o szablony udostępniane przez Usługodawcę oraz pobrać określoną liczbę razy na swój dysk. Możliwy do pobrania format Nekrologu jest wskazany na stronie Serwisu;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj zamawianych przez Użytkownika Pakietów;

Umowa – umowa sprzedaży Pakietu Kredytów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę, informacji o charakterze reklamowym i marketingowym oraz informacji o dostępnych Pakietach;
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Pakiet;
  • świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu narzędzia pozwalającego na konfigurację i pobranie Nekrologu;
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie każdego z Pakietów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 3 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym o Pakietach i Usługach dostępnych w Serwisie.
 5. Niektóre treści Serwisu mogą być dostępne tylko po zalogowaniu się do aktywnego Konta w Serwisie.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania aktywnego Konta Użytkownika. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. V Regulaminu.
 8. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia, jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. VI niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość wymiany przypisanych do Konta Kredytów na Usługę polegającą na udostępnieniu narzędzia pozwalającego na konfigurację treści i wyglądu Nekrologu oraz pobrania danego wzoru Nekrologu dostępnego w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi Wymiany uregulowano w pkt. VII Regulaminu.
 10. Użytkownik ma możliwość konfiguracji treści i wyglądu Nekrologu oraz na pobrania danego wzoru Nekrologu przy użyciu funkcjonalności zawartych w Serwisie w szczególności poprzez zamieszczanie na Nekrologu dowolnej treści, modyfikację treści zaproponowanej przez Usługodawcę lub zamieszczanie zdjęć w jego treści, na zasadach wskazanych w pkt. VIII Regulaminu.
 11. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 12. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy, wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu żądania założenia Konta.
 2. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w wiadomości e-mail wskazanej w ppkt. 1 powyżej danych podanych na stronie Serwisu jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 3. Usługodawca ma prawo do weryfikacji wszelkich danych przedstawionych przez Użytkownika. Do momentu pozytywnej weryfikacji Konto takiego Użytkownika może pozostawać nieaktywne. Po dokonaniu weryfikacji, Usługodawca w drodze wiadomości e-mail informuje Użytkownika o pozytywnej weryfikacji oraz możliwości zalogowania się do Konta.
 4. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 5. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 6. Świadczenie Usług związanych z Kontem Użytkownika, w szczególności konfigurowanie Nekrologów w ramach Konta jest możliwe w czasie, w którym Konto jest aktywne. Konto jest aktywne przez czas trwania Pakietu.
 7. Zamówienie pakietu dla aktywnego konta, nie powoduje sumowania się okresów aktywności. Aktywność konta zostaje przedłużona o kolejny okres aktywności, który jest liczony od daty zakupu pakietu.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. Po upływie 30 dni od zgłoszenia żądania usunięcia Konta, Usługodawca usuwa Konto Użytkownika, chyba że Użytkownik żądał natychmiastowego usunięcia Konta. W terminie wskazanym w poprzednim zdaniu Użytkownik może wykorzystać Pakiet przypisany do jego Konta.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie automatycznie rozwiązaniu ulegają inne Umowy o świadczenie Usług przypisanych do Konta, tym samym Pakiety przypisane do Konta zostają skasowane. Przed usunięciem Konta Użytkownik proszony jest o wykorzystanie wszystkich przypisanych do Konta Pakietów.

VI. PAKIETY

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie złożenie Zamówienia na Pakiety prezentowane w Serwisie. Zamówione Pakiety są ważne przez czas wskazany na stronie Serwisu, co oznacza, że po upływie tego czasu Użytkownik nie będzie mógł z nich skorzystać podczas korzystania z Usługi polegającej na udostępnieniu narzędzia pozwalającego na konfigurację i pobranie Nekrologu. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej jak również Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 4. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 6. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Pakietów. Prezentowane w Serwisie ceny są cenami brutto. Usługodawca prezentuje ceny w złotych polskich.
 7. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności:
  • za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika),
  • przy pomocy przelewu bankowego bezpośrednio na wskazany w trakcie składania Zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy).
 8. Usługodawca przypisuje do Konta Użytkownika Pakiety będące przedmiotem Zamówienia:
  • w przypadku płatności elektronicznej – w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika,
  • w przypadku płatności przelewem bankowym – w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę środków na konto bankowe.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybrany Pakiet. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. KONFIGURACJA NEKROLOGU

  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom narzędzie pozwalające na nieodpłatną konfigurację treści i wyglądu Nekrologu według preferencji Użytkownika, w granicach technicznych konfiguratora udostępnionego w tym celu. Konfiguracja polega w szczególności na dostosowaniu tekstu oraz jego układu na Nekrologu prezentowanym w Serwisie do wskazanego przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik może zamieszczać zdjęcia bądź grafiki w dowolnym miejscu Nekrologu.
  2. Usługodawca, na stronie internetowej Serwisu może określić wytyczne, w jakiej formie Użytkownik może zamieścić tekst bądź zdjęcie lub grafikę w Nekrologu.
  3. Po ukończeniu konfiguracji, Użytkownik ma możliwość pobrania skonfigurowanego Nekrologu na swoje urządzenie. W celu pobrania skonfigurowanego Nekrologu konieczne jest posiadanie aktywnego Konta i zalogowanie się do niego.
  4. Pobranie Nekrologu jest możliwe w terminie 7 dni od chwili ukończenia jego konfiguracji. Ukończenie konfiguracji jest sygnalizowane przez Użytkownika za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, skonfigurowany Nekrolog jest usuwany z Konta Użytkownika.
  5. Każdorazowe pobranie Nekrologu powoduje zmniejszenie o jeden ilości przypisanych do Konta Nekrologów.
 1. Nie jest możliwe pobranie pustego wzoru Nekrologu, tj. takiego, z którego usunięte są wszelkie treści, w szczególności tekst i grafiki.
 2. Użytkownik zamieszczając w Nekrologu treści, o których mowa w ppkt. 1, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. Użytkownik zalogowany może pobrać skonfigurowany Nekrolog do pamięci swojego urządzenia nie wykorzystując w tym celu Nekrologów przypisanych do jego Konta w ramach Pakietu. W takim przypadku pobrany Nekrolog będzie zawierał znak wodny zawierający oznaczenie Usługodawcy. Taki Nekrolog jest Nekrologiem demonstracyjnym, ma na celu ukazanie zasad działania Usługi udostępnienia narzędzia pozwalającego na konfigurację Nekrologu i nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych
 4. Nekrologi niewykorzystane w czasie trwania Pakietu Użytkownik może wykorzystać w czasie trwania kolejnego Pakietu

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie.
 3. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, ma zastosowanie również do innych treści czy materiałów przekazywanych przez Użytkownika Usługodawcy w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności informacji i materiałów przekazywanych Usługodawcy w celu skorzystania z nich dla realizacji Zamówionego przez Użytkownika Pakietu lub innej Usługi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych Usługodawcy dotyczących grafiki, zdjęć czy tekstu, które zamieszcza w Serwisie, w tym w Nekrologu, w celu realizacji Usługi. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących tych treści, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia realizacji Usługi.
 6. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.
 7. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.
 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi zamówionych przez danego Użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika,
  • w przypadku gdy dany Użytkownik jest nieaktywny w Serwisie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, w tym w szczególności jeśli w tym czasie nie logował się do swojego Konta
  • w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy,
 9. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
 10. Z chwilą dokonania Wymiany w ramach Usługi Wymiany, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieprzenaszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji, bez prawa udzielenia sublicencji, na korzystanie z Nekrologu skonfigurowanego i pobranego w ramach Usługi Wymiany, na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej,
  • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
  • wykorzystywanie na stronach i w domenach internetowych,
  • publiczne wyświetlenie,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 11. W ramach licencji, o której mowa w ppkt. 10 powyżej Użytkownik nie ma prawa do ingerencji w Nekrolog pobrany w ramach Usługi Wymiany, a w szczególności do dokonywania w nim zmian.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia takiego Użytkownika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności takiego Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej oraz za rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego Zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 5. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z konfiguracji i posługiwania się Nekrologami.

X. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres OBIT – ARTS MONIKA KASOLIK, ul. św. Maksymiliana Kolbe 18A, 32-650 Kęty lub na adres poczty elektronicznej: info@obit-arts.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Kupujący ma 14 dni od daty zakupu i aktywacji pakietów na odstąpienie od umowy. Po pisemnej (info@obit-arts.pl) lub telefonicznej informacji o woli ostąpienia od umowy pieniądze zostaną wrócone zgodnie z obowiazującymi przepisami, maksymalnie do 14 dni. Używany towar (klepsydra) nie podlega zwrotowi.  Za używany towar uważa się klepsydrę wypełnioną i pobraną na komputer klienta. Odstąpieniu od umowy nie podlega towar (klepsydra) zrobiona na zamówienie.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. O ile inaczej nie wskazano, zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.